Skip to main content

Foto: Tiril Eid Barland

Trolltunga autorisert som Nasjonal turiststi!

Trolltunga er ein av dei mest spektakulære fjellformasjonane i Noreg. Hit kjem det turistar frå heile verda. I slutten av juli 2021 vart Trolltunga autorisert som Nasjonal turiststi.

– Vi er glade for at vi no kan autorisera Trolltunga som Nasjonal turiststi, eit verdskjent ikon der naturens eige verk utgjer attraksjonskrafta, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Trolltunga i Ullensvang kommune blir no den fjerde stien som er autorisert. Frå før har Fosseråsa i Geiranger og Kjerag og Preikestolen i Lysefjorden fått denne statusen. Inntil 15 stiar kan bli autorisert som Nasjonal turiststi.

Sjølve turmålet Trolltunga, ei stor granitthelle som stikk ut som ei tunge 700 m over Ringedalsvatnet, er eit svært ynda og fascinerande fotomotiv. Men heile turen har store opplevingskvalitetar i eit landskap med Ringedalsvatnet langt der nede og med utsikt over mot Folgefonna. Denne turen har fått mykje merksemd internasjonalt, og no òg stadig meir nasjonalt.

Populært internasjonalt reisemål

Turen til Trolltunga er krevjande. Frå Skjeggedal er turen 27 km tur-retur. Ein kan òg ta minibuss til Mågelitopp. Derfrå er turen 20 km tur-retur, med nærare 1000 meter total stigning, ein tur dei fleste brukar 7-10 timar på.

Trolltunga AS har gjennom lang tid jobba systematisk og hatt fokus på kvalitet i utviklinga av Trolltunga. Det er eit omfattande kriteriesett som skal oppfyllast for å kunna bli autorisert som Nasjonal turiststi.

– Det er svært gledeleg at Trolltunga no er vorte ein av dei autoriserte stiane. Ordninga har utgangspunkt nettopp i utfordringar på Trolltunga med stor belastning på lokale redningspersonell. Dette var utfordringar som vart løyste m.a. ved etablering av ordning med fjellvakter og andre beredskapstiltak, tiltak som er støtta gjennom Nasjonale turiststier, seier Ellen Hambro.

Gode døme

Dei nasjonale turiststiene skal vera gode døme i eit berekraftig norsk reiseliv. Det er stiar med stor attraksjonskraft, svært mange besøkande og stor del internasjonale gjester. Heilskapleg og langsiktig planlegging og breitt samarbeid er noko av det som kjenneteiknar stiane som er autoriserte som Nasjonal turiststi.

Besøksforvaltning er viktig

Bruk av besøksforvaltning som verktøy skal bidra til at stiga toler det høge besøket, og at dei besøkande får ei god oppleving. Samtidig skal natur- og kulturverdiane varetakast, og det skal leggast til rette for brei lokal verdiskaping og utvikling av lokalsamfunnet. Som del av dette arbeidet er det gjennomført sårbarhetsanalyser for natur- og kulturverdiar, og dessutan vurderingar knytt til trygging. På den måten kan ein prioritera dei rette tiltaka for at høg ferdsel ikkje skal ringast kvalitetane og at trygginga blir varetatt.

– Det er nok ein «korona-sommar», og det er gledeleg at stadig fleire vil ut på tur. Vi må samtidig forvalta naturen på ein god måte, for at dei neste generasjonane skal kunna ha dei same opplevingskvalitetane. Det er viktig å sikra rett tiltak på rett stad. Enkelte stader er det behov for betydeleg tilrettelegging, medan andre stader held det med enkle klopper, seier Hambro.

Innovasjon Norge sit i prosjektgruppa for Nasjonale turiststier

– Nasjonale turiststier er eit godt tiltak for besøksforvaltning og trafikkstyring på reisemål med mykje besøk. Gjennom god kontroll og tilrettelegging vil det kunna styrka attraksjonskrafta på reisemålet. At Trolltunga no får denne statusen er ein honnør til det gode arbeidet som er gjort med stien og infrastrukturen i tilknyting til denne dei siste åra, seier Audun Pettersen, avdelingsleiar reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

I tillegg til autorisasjonsordninga, vart det i 2017 etablerte ei tilskotsordning for Nasjonale turiststier. Det er sidan då delt ut omtrent 50 millionar. Pengane har gått til å bygga nødbogar, innkjøp av redningsutstyr, fjellvaktteneste, bruer og stitilrettelegging, i tillegg til arbeid med besøksforvaltning. Stiar som er autorisert vil bli prioritert i tilskotsordninga.

Kilde: Miljødirektoratet 

 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under markeringen av Trolltunga som Nasjonal turiststi.
Foto: Åse Marie Evjen

Foto: Tiril Eid Barland / Klima- og miljødepartementet